കാലത്തിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍-സക്കറിയ

Author: Zakharia
Category: Essays
Language: MALAYALAM

270

കാലത്തിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍-സക്കറിയ

270

Category:

സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം, കല, സംസ്‌കാരം, മതം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില്‍ വിവിധ കാലങ്ങളിലുള്ള സാന്ദര്‍ഭിക പ്രതികരണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഓര്‍മ്മകളും അനുഭവങ്ങളും.
സക്കറിയയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാലത്തിന്റെ കുറിപ്പുകള്‍-സക്കറിയ”

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.